Zarządzenia Rektora z 2021 roku

Spis zarządzeń 2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

Data i numer zarządzenia Tytuł zarządzenia
4 stycznia 2021
1/2021
w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów normatywnych oraz dokumentów do obiegu zewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
4 stycznia 2021
2/2021
w sprawie wysokości opłaty za uzupełnienie różnic programowych na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne
8 stycznia 2021
3/2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie – edycja II
11 stycznia 2021
4/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
11 stycznia 2021
5/2021
w sprawie zmiany Wzoru polecenia wyjazdu służbowego
15 stycznia 2021
6/2021
w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo
15 stycznia 2021
7/2021
w sprawie zasad przeprowadzania ankiety oceny zajęć prowadzonych w formie zdalnej
21 stycznia 2021
8/2021
w sprawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”
21 stycznia 2021
9/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz oceny ryzyka w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
16 lutego 2021
10/2021
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn.zm.)
16 lutego 2021
11/2021
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
16 lutego 2021
12/2021
w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów
18 lutego 2021
13/2021
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 lutego 2021
14/2021
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
9 marca  2021
15/2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VII Wojewódzkiego Konkursu Gramatycznego Języka Rosyjskiego- „Sprawdź siebie”
15 marca 2021
16/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (z późn. zm.)
15 marca 2021
17/2021
w sprawie Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
17 marca 2021
18/2021
w sprawie trybu i sposobu przeprowadzenia skontrum oraz weryfikacji środków ewidencji zasobu archiwalnego Archiwum Zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
22 marca 2021
19/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zasad ochrony osób przebywających na terenie   Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w okresie stanu epidemii (z późn.zm.)
22 marca 2021
20/2021
w sprawie Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego
24 marca 2021
21/2021
w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
26 marca 2021
22/2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Zabawka Przyszłości”
26 marca 2021
23/2021
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
6 kwietnia 2021
24/2021
w sprawie zasad przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
6 kwietnia 2021
25/2021
w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
22 kwietnia 2021
26/2021
w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
22 kwietnia 2021
27/2021
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
27 kwietnia 2021
28/2021
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
29 kwietnia 2021
29/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzna
5 maja 2021
30/2021
w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2021/2022
5 maja 2021
31/2021
w sprawie określenia listy miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2021/2022
12 maja 2021
32/2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu fotograficznego „Gramy w zielone”
12 maja 2021
33/2021
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
14 maja 2021
34/2021
w sprawie określenia terminu i trybu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
14 maja 2021
35/2021
w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia
14 maja 2021
36/2021
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2021
37/2021
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2021
38/2021
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2021
39/2021
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14 maja 2021
40/2021
w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2021 z dnia 14maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 maja 2021
41/2021
w sprawie zasad zwalniania z opłat za studia cudzoziemców odbywających studia w PWSZ w Chełmie
28 maja 2021
42/2021
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 105/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (z późn.zm.)
28 maja 2021
43/2021
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 92/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2
15 czerwca 2021
44/2021
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
22 czerwca 2021
45/2021
w sprawie planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
24 czerwca 2021
46/2021
w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022
24 czerwca 2021
47/2021
w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na kierunku Pielęgniarstwo
24 czerwca 2021
48/2021
w sprawie Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
1 lipca 2021
49/2021
w sprawie dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów
1 lipca 2021
50/2021
w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz określenia zasad jego wydawania
14 lipca 2021
51/2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przemarszu uczestników uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022
27 lipca 2021
52/2021
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2021
2 sierpnia 2021
53/2021
w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe
6 sierpnia 2021
54/2021
w sprawie określenia liczby miejsc na studiach pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka i żywienie zbiorowe oraz na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na rok akademicki 2021/2022
6 sierpnia 2021
55/2021
w sprawie określenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na kierunek Dietetyka i żywienie zbiorowe-studia pierwszego stopnia oraz na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne- studia drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022
6 sierpnia 2021
56/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od cudzoziemców studiujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
6 sierpnia 2021
57/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (z późn.zm.)
6 sierpnia 2021
58/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
6 sierpnia 2021
59/2021
w sprawie ustalenia kalendarza postępowania rekrutacyjnego na studia na rok akademicki 2021/2022 na kierunek Dietetyka i żywienie zbiorowe- studia pierwszego stopnia oraz na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne-studia drugiego stopnia
6 sierpnia 2021
60/2021
w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia
6 sierpnia 2021
61/2021
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
18 sierpnia 2021
62/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ponadprogramowych praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia
24 sierpnia 2021
63/2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami  lub innymi ograniczeniami zdrowotnymi
24 sierpnia 2021
64/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
24 sierpnia 2021
65/2021
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na rok 2021
25 sierpnia 2021
66/2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
30 sierpnia 2021
67/2021
w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support-HNS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
30 sierpnia 2021
68/2021
W sprawie Procedury opłat studentów, uczestników Studiów Podyplomowych, mieszkańców Domu Studenckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
6 września 2021
69/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 48/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
8 września 2021
70/2021
w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie
9 września 2021
71/2021
w sprawie postępowania z drukami ścisłego zarachowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
14 września 2021
72/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian