1

Kanclerz


mgr Jacek Kosiński
Kompetencje Kanclerza

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni w zakresie określonym przez Statut oraz Rektora Uczelni.
Do obowiązków i kompetencji Kanclerza należy m.in.:

  • nadzór i uczestnictwo w przygotowywaniu wewnętrznych aktów prawnych związanych z administracją i gospodarką Uczelni,
  • koordynacja prac związanych z rozwojem bazy materialnej Uczelni,
  • nadzór nad opracowywaniem planów rzeczowo-finansowych Uczelni oraz gospodarką finansowo-księgową Uczelni,
  • nadzór oraz koordynacja działań w zakresie przygotowywania wniosków oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie ochrony mienia i racjonalnej gospodarki składnikami majątkowymi,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego stosowania ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji prac inwestycyjnych i remontowych,
  • nadzór i odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwo p. poż. Uczelni,
  • wnioskowanie w zakresie racjonalnego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kontakt:

tel. (82) 565 54 11, e-mail: kanclerz@pwsz.chelm.pl