1

Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pedagogika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 z przedmiotów: Nr części Nazwa przedmiotu Rok studiów i symbol kierunku Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwicz./la. Liczba grup Suma godzin w semestrze Wymagany tytuł/st. nauk. 1. Strategie wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym II Pm epw 15 15 2 45 dr hab. 2. Pedagogika przedszkolna II PiW 30 45 1 45 dr hab. 3. Strategie edukacji muzycznej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej II Pm epw – 15 2 30 mgr 4. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej I Ped 15 30 2 60 dr hab. 5. Pedagogika ogólna I P. mgr 15 30 2 60 dr hab. 6. Pedagogika ogólna I PiW 15 30 1 30 dr hab.

8. Ofertę należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54; 22-100 Chełm, budynek Rektoratu, pokój 112 lub przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, w terminie do dnia: 02.10.2020 r. do godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte/odczytane w dniu: 02.10.2020 r. o godz. 12:15 w pok. nr 205. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.