1

Zapytanie o cenę – usługi edukacyjne w zakresie programu MBA (Executive Master of Business Administration) dla jednego pracownika PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

1) Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne w zakresie programu MBA (Executive Master of Business Administration) dla jednego pracownika PWSZ w Chełmie w ramach projektu pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z102/17-00 z dnia 2018-04-26. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod główny: CPV 80000000-9 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 3) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w ogłoszeniu sposób wykonania zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.